Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti COPY GENERAL s.r.o. se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 871/26, PSČ 110 00, IČ: 452 80 436 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 10079, pro prodej zboží a poskytování služeb v síti provozoven společnosti COPY GENERAL s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti COPY GENERAL s.r.o. se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 871/26, PSČ 110 00, IČ: 452 80 436, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 10079 (dále jen „CG“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením jakéhokoliv typu smlouvy uzavírané mezi CG a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) (dále jen „Smlouva“).
1.2.    Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smlouvy v některé z provozoven CG (dále jen „provozovna/y“) a s tím související právní vztahy. Je-li zákazníkem spotřebitel, jak je definováno v odst. 2.2. níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li zákazníkem jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v odst. 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (přičemž podle § 2158 odst. 1 občanského zákoníku platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 občanského zákoníku nepoužijí), rovněž ta ustanovení, z nichž jednoznačně vyplývá, že jejich smyslem je ochrana zákazníka – spotřebitele, se v takovém případě nepoužijí.
1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
1.4.    Uzavřením Smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. Vymezení pojmů a postup uzavření smlouvy

2.1.    CG je právnická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
2.2.    Zákazník – spotřebitel je každý člověk, který při uzavírání a plnění Smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
2.3.    Zákazník – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření Smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě či předmět Smlouvy týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
2.4.    Smlouva je uzavírána obvykle v písemné formě, a to okamžikem, jakmile se zákazník a CG shodnou na jejím obsahu, což obě strany stvrdí podpisem zakázkového listu.
2.5.    Předmětem plnění je poskytnutí služeb a prací spočívající zejména ve zhotovení díla, popř. věci na zakázku, které je specifikováno zákazníkem v objednávce nebo ve Smlouvě (to vše dále jen „služby“ či „zboží“).
2.6.    Ceny mají charakter cen smluvních, jsou uváděny v českých korunách, včetně příslušné daně z přidané hodnoty, neboť CG je plátcem daně z přidané hodnoty, (dále jen „cena služeb“).
2.7.    Zákazník bere na vědomí, že CG není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek) v minulosti s CG uzavřenou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména neuhrazení ceny v minulosti poskytnuté služby.

3. Cena služeb a platební podmínky

3.1.    Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním hmotného výsledku poskytovaných služeb či zboží dle Smlouvy je možné uhradit následujícími způsoby:

  • v hotovosti nebo platební kartou v provozovnách CG,

  • v hotovosti, nebo platební kartou v místě určeném zákazníkem v objednávce;

  • bezhotovostně převodem na účet CG výhradně však dle podmínek vzájemně sjednaných v separátní rámcové smlouvě či jiné písemně uzavřené smlouvě (dále jen „účet CG“);

Konkrétní způsob platby je vždy uveden ve Smlouvě. Společně s cenou služeb je zákazník povinen zaplatit CG také náklady spojené s případným balením a dodáním zboží v předem ve Smlouvě sjednané výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou služeb i náklady spojené s případným dodáním hmotného výsledku služeb či zboží.
3.2.    Minimální cena zakázky – pro Služby poskytované v provozovnách Copy General v sekci „DESIGN & PRINT“  je aplikována „Minimální cena zakázky“, tzn. součet dílčích položek, které budou Zákazníkovi poskytnuty, musí převýšit částku 79,- Kč. V případě, že by zákazníkem  požadované služby měly nižší hodnotu, než je minimální cena zakázky, tzn. méně než 79,- Kč, bude rozdíl mezi zákazníkem využitými službami a částkou 79,- Kč doúčtován.
3.3.   V případě platby v hotovosti či v případě platby platební kartou je cena služeb splatná při převzetí či hmotného výsledku služby/zboží. V případě bezhotovostní platby převodem je cena služeb splatná do 14 dnů od vystavení daňového dokladu - faktury.
3.4.    V případě bezhotovostní platby převodem je zákazník povinen uhrazovat cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet CG.
3.5.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví CG ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. CG je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví CG zákazníkovi po uhrazení ceny zboží služeb a předá jej zákazníkovi při dodání, resp. převzetí hmotného výsledku služeb.
3.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1.    V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má zákazník – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o
a)    kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b)    smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c)    smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka služeb či zboží, ode dne převzetí první dodávky hmotného výsledku služeb či zboží.
4.2.    Výše uvedená lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovanou, pokud zákazník v jejím průběhu odešle CG oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
4.3.    V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od Smlouvy, doporučuje CG následující postup: zákazník – spotřebitel kontaktuje CG na adrese sídla CG anebo některé provozovny či prostřednictvím formuláře na internetové stránce elektronického obchodu CG: www.copygeneral.cz a písemně uvede, že odstupuje od Smlouvy s uvedením čísla zakázkového listu, data nákupu a čísla účtu zákazníka pro vrácení peněz (tj. ceny služeb a nákladů na dodání zboží do místa určeného zákazníkem). V případě odstoupení zákazníka – spotřebitele od Smlouvy, zašle nebo předá zákazník - spotřebitel CG bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, hmotný výsledek služby (zboží), které od něho obdržel. Peníze (tj. cena služeb a náklady na dodání hmotného výsledku služeb či zboží do místa určeného zákazníkem) budou vráceny na uvedené číslo účtu zákazníka – spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, nikoliv však dříve než zákazník - spotřebitel hmotný výsledek služeb (zboží) CG předá nebo prokáže, že jej CG již odeslal.
4.4.    V případě, že se zákazník rozhodne odstoupit od Smlouvy nese náklady spojené s navrácením hmotným výsledkem služeb/zboží, jestliže hmotný výsledek služeb/zboží nemůže být pro jeho povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
4.5.    Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, s jejichž plněním již CG na základě požadavku zákazníka započal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, je zákazník povinen uhradit CG poměrnou část ceny těchto služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
4.6.    Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží/služeb, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu.
4.7.    Je-li společně se službou (zbožím) poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi CG a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu s hmotným výsledkem služby (zbožím) povinen CG vrátit i poskytnutý dárek.

5. Přeprava a dodání hmotného výsledku služeb/zboží

5.1.    Způsob dodání či dopravy zboží, včetně informace o dopravném je obsažen ve Smlouvě uzavřené se zákazníkem.
5.2.    Je-li CG podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem ve Smlouvě, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li zákazník zboží při dodání, je CG oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 0,5 % z ceny služeb (slovy: žádná celá pět desetin procenta) za každý i započatý den uskladnění zboží.
5.3.    V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, popř. náklady spojené s jiným než smluveným způsobem doručení.
5.4.    Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném otevření zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.5. V případě nevyzvednutí zhotovené zakázky, na kterou byla převzata finanční záloha, po uplynutí období delším než 30 dní od termínu vyhotovení zakázky, má CG právo po předchozím písemném upozornění zákazníka (e-mailová forma) s dodatečnou lhůtou pro vyzvednutí zakázky, zboží skartovat. Přičemž zákazník nemá právo na vrácení finančních prostředků, jež byly uhrazeny za zpracování zakázky, ani na jinou formu kompenzace.

6. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

6.1.    CG odpovídá zákazníkovi, že hmotný výsledek služby/zboží při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 občanského zákoníku).
6.2.    Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, popř. v případě díla – hmotného výsledku poskytnutých služeb, neodpovídá-li Smlouvě, může zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu CG nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že CG nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.
6.3.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí hmotného výsledku služeb/zboží zákazníkem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
6.4.    Práva z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, jde-li o vady, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou zákazníkem nebo neodbornou manipulací prováděnou zákazníkem.
6.5.    Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně ve Smlouvě.
6.6.    Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, zákazník - jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí.
6.7.    Pro zákazníka - jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení občanského zákoníku následující:
a)    výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
b)    při nepodstatném porušení smlouvy má zákazník - jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny, a to podle volby CG,
c)    při podstatném porušení smlouvy má zákazník - jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
6.8.    Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje CG následující postup. Zákazník informuje společnost - přepravce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena, a vyžádá si u přepravce sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení CG. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně informuje písemně CG na adrese sídla anebo některé provozovny o poškození zásilky a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží a obalu.
6.9.    Reklamaci může zákazník uplatnit u CG – osobně v provozovně, v níž byla služba objednána, poštou formou zaslání doporučené zásilky na adresu sídla CG anebo prostřednictvím elektronické pošty zaslané na adresu: reklamace@copygeneral.cz. Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby vždy zákazník vyplnil reklamační list, který v případě osobní reklamace se zákazníkem vyplní odpovědný pracovník CG dané provozovny. Při uplatnění reklamace poštou či elektronickou poštou je možné rovněž využít reklamační list, který je k dispozici na internetových stránkách CG. V případě uplatnění reklamace poštou či elektronickou poštou je společně s vyplněným reklamačním listem nezbytné zaslat i fotodokumentaci poškozeného hmotného výsledku služeb/zboží. CG současně upozorňuje, že čitelné vyplnění reklamačního listu, v němž musejí být vyplněny zejména veškeré kontaktní údaje zákazníka a stručný popis reklamované vady, je nezbytným předpokladem pro řádné uplatnění reklamace.
6.10.    CG rozhodne o reklamaci zákazníka – spotřebitele v případě reklamace uplatněné osobně ihned, ve složitých případech či v případě jejího uplatnění poštou či elektronickou poštou do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či dodané služby, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se CG se zákazníkem – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.
6.11.    CG odpovídá zákazníkovi za prokazatelnou škodu způsobenou ať již prodlením s dodáním služeb/zboží a/nebo dodáním vadného plnění (služeb či zboží) nejvýše do výše jedenapůlnásobku ceny služeb/zboží bez DPH.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1.    Zákazník není oprávněn bez předcházejícího písemného souhlasu CG postoupit svou pohledávku vůči CG vyplývající  ze Smlouvy na třetí osobu.
7.2.    CG není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3.    CG prohlašuje, že zákazníkovi budou ze strany CG zachována veškerá autorská práva související s užitím jeho snímků, resp. dat či textů.
7.4.    Zákazník nese veškerou odpovědnost za dodržování a ochranu autorských, licenčních či obdobných práv třetích osob. Zákazník prohlašuje zejména, že do objednávky umístí pouze data, texty, obrázky, fonty či jiný materiál, ke kterým má právo užívání buď sám, nebo má k jejich užití souhlas jejich autora či oprávněného vlastníka. V případě, že by se kdykoliv ukázalo toto prohlášení zákazníka jako nepravdivé, je zákazník povinen uhradit CG veškerou škodu, která nepravdivostí tohoto prohlášení CG vznikla. Škodou se ve smyslu tohoto ujednání rozumí zejména jakékoliv sankce uložené na základě rozhodnutí orgánů státní správy, soudů či úřadů ale rovněž i veškeré náklady CG spojené s obranou proti těmto rozhodnutím, včetně nákladů spojených s právním zastoupením, úhradou soudních či správních poplatků, nákladů na vyhotovení znaleckých posudků, apod.
7.5.    Zákazník souhlasí s tím, že v případě ztráty datových souborů v průběhu v průběhu zpracování, CG nenese odpovědnost za škody spojené s vytvořením podkladů pro objednávku (přípravu dat).
7.6.    CG je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech, zvířatech, apod.

8. Ochrana osobních údajů

8.1.    Veškeré informace týkající se osobních údajů, jejich ochrany a podmínek jejich zpracování ze strany CG jsou upraveny v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů klientů a obchodních partnerů “, který je k dispozici na webové adrese CG, a to na adrese www.copygeneral.cz/ochrana-osobnich-udaju a v tištěné podobě rovněž i v každé provozovně CG.

9. Doručování

9.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
9.2.    Zpráva je doručena:
9.2.1.    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
9.2.2.    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
9.2.3.    v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. Nahrávání telefonických hovorů

10.1. Telefonní hovory na zákaznických linkách společnosti COPY GENERAL s.r.o. mohou být v zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb nahrávány. Nahrávky telefonních hovorů budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jejich vyhodnocení. Informace získané v rámci nahrávek telefonických rozhovorů nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

11. Závěrečná ustanovení

11.1.    Pokud právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2.    CG je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost CG nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
11.3.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11. 4.   Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, jejíž internetové stránky jsou: www.coi.cz, adresa evropské platforma pro řešení mimosoudních řešení spotřebitelských sporů je:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
11.5     V případě sporů, které nebude možné vyřešit dohodou mezi CG a Zákazníkem či mimosoudně budou spory vyplývající z této Smlouvy či se jí týkající budou s konečnou platností rozhodovány u místně a věcně příslušného soudu dle místa sídla CG.
11.6.    Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.
11.7.    Kontaktní údaje CG: adresa pro doručování Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 871/26, PSČ: 110 00, adresa elektronické pošty copygeneral@copygeneral.cz, telefon 210 219 000.
11.8.    Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. CG si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.
11.9.    Uzavřením Smlouvy se obchodní podmínky CG stávají pro zákazníka závaznými.
 
V Praze dne 29. září 2020